Adli Kimya ve Adli Toksikoloji, ölümle ya da ciddi yaralanma ile sonuçlanan zehirlenme vakalarında, maruz kalınan kimyasal maddenin analiz edilmesinde, toksik etkenler ve genetik yapı arasındaki ilişkinin araştırılmasında ve doz-etki ilişkisinin yorumlanmasında Adli Bilimler alanına yardımcı olabilecek uzmanlar yetiştirmek amacıyla lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.

Amaç: Adli Kimya ve Toksikoloji alanında teorik bilgiye sahip ve uygulama yapabilen yetkinleşmiş eleman yetiştirmek, bu alana bilimsel temel kazandırmak, araştırmalar yapmak ve projeler üretmektir.

Program Yeterlilikleri Özeti: Adli Kimya ve Adli Toksikoloji alanında laboratuvar çalışmaları yapabilme, alanında araştırmalar yapabilme ve yeni projeler üretebilme, sonuçlar hakkında fikir yürütebilme, disiplinlerarası çalışmalara katılabilme ve alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşabileceği sorunlara çözüm yolları bulabilme yeterliliğine sahip olma.

No Program Yeterlilikleri
1 Adli Kimya ve Adli Toksikoloji temel bilgisini güncel ve ileri düzeyde geliştirir.
2 Adli Kimya ve Adli Toksikoloji ’in ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
3 Adli Kimya ve Adli Toksikoloji alanında gerekli araç ve ekipman bilgisine sahiptir.
4 Adli Kimya ve Adli Toksikoloji alanında yeni bilgileri ve teknolojileri sistematik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kullanabilir.
5 Adli Kimya ve Adli Toksikoloji uygulamalarla ilgili ileri düzey araştırmalar yürütebilir.
6 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir araştırmayı tasarlayıp gerçekleştirir.
7 Adli Kimya ve Adli Toksikolojik incelemelerin yapıldığı bir laboratuarı bağımsız olarak yönetebilir.
8 Ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
9 Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilir.
10 Adli Kimya ve Adli Toksikoloji alanında araştırma ve tanı amaçlı çalışmaları bağımsız ve ekibin bir üyesi olarak yürütebilir.
11 Alana ve mesleğe ilişkin yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri izler ve yorumlar.
12 Adli Kimya ve Adli Toksikoloji ve ilişkili alanlarda mesleki ve teknolojik gelişmeleri izler.
13 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
14 Alanı ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak için etkili eğitim stratejileri uygular.
15 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.
16 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergileyebilir.
17 Ulusal, uluslar arası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurabilir.
18 İnsan, hasta ve hayvan haklarına ve çevreye duyarlıdır.
19 Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtır.
20 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
21 Araştırma etiğine uygun davranır.
22 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslar arası düzlemde destekleyebilir.
23 Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
24 Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
25 Etik kurallara uyma
26 İletişim becerilerini etkili kullanma
27 Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
28 Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
29 Alanyazın araştırması yapar.
30 Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
31 Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
32 Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
55431015 Sistemik Toksikoloji Evet Evet 2 + 0 2 6
55431017 Adli Toksikoloji Evet Evet 2 + 0 2 6
55431018 Adli Toksikoloji (Uygulama) Evet Evet 0 + 2 1 3
5540 Adli Bilimler Seçmeli Grup Hayır Evet 0 + 0 0 0
55431021 Biyokimyasal Toksikoloji Evet Evet 2 + 0 2 6
55431023 Toksikogenetik Evet Evet 3 + 0 3 9
55401852 İleri Araştırma Yöntemleri Evet Evet 1 + 0 1 2
722200806010 Uzmanlık Alan Dersi Evet Hayır 0 + 0 0 8
722200809010 Tez Çalışması Evet Hayır 0 + 0 0 22
734300806040 Uzmanlık Alan Dersi Evet Hayır 0 + 0 0 8
734300808040 Yeterliğe Hazırlık Çalışması Evet Hayır 0 + 0 0 16
734300809040 Tez Çalışması Evet Hayır 0 + 0 0 22
722200808010 Yeterliğe Hazırlık Çalışması Evet Hayır 0 + 0 0 16
734300806100 Uzmanlık Alan Dersi Evet Hayır 0 + 0 0 8
734300807100 Seminer Evet Hayır 0 + 0 0 10
754000806080 Uzmanlık Alan Dersi Evet Hayır 0 + 0 0 8
754000809080 Tez Çalışması Evet Hayır 0 + 0 0 22
754000806580 Uzmanlık Alan Dersi Evet Hayır 0 + 0 0 8
754000807580 Seminer Evet Hayır 0 + 0 0 10
734300808100 Yeterliğe Hazırlık Çalışması Evet Hayır 0 + 0 0 16
754000807080 Seminer Evet Hayır 0 + 0 0 10
734300809100 Tez Çalışması Evet Hayır 0 + 0 0 22
754000808580 Yeterliğe Hazırlık Çalışması Evet Hayır 0 + 0 0 16
754000808080 Yeterliğe Hazırlık Çalışması Evet Hayır 0 + 0 0 16
754000809580 Tez Çalışması Evet Hayır 0 + 0 0 22
754000806690 Uzmanlık Alan Dersi Evet Hayır 0 + 0 0 8
754000807690 Seminer Evet Hayır 0 + 0 0 10
754000808690 Yeterliğe Hazırlık Çalışması Evet Hayır 0 + 0 0 16
754000809690 Tez Çalışması Evet Hayır 0 + 0 0 22
754000806700 Uzmanlık Alan Dersi Evet Hayır 0 + 0 0 8
754000807700 Seminer Evet Hayır 0 + 0 0 10
754000808700 Yeterliğe Hazırlık Çalışması Evet Hayır 0 + 0 0 16
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here