Staj

ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STAJ BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI

1. Stajyer Öğrenci Başvuru Şartları
a) Enstitü, fakülte ve yüksekokulların Enstitümüzle ilgili disiplinlerinde öğrenim görüyor olmak. Meslek yüksekokulu, ön lisans veya Lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olmuş öğrencilerin staj başvuruları kabul edilmez. Adli Bilimler Enstitüsü tarafından staj yapan öğrenciye ücret ödemesi yapılmaz.
b) Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Dilekçe (staj zamanı ve süresi belirtilmelidir)
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. 1 adet vesikalık fotoğraf
4. Öğrenci Belgesi
5. Not Durum Belgesi

2. Staj Başvurusu
a) Kurumumuzda staj yapmak isteyen ve belirtilen başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler dilekçe ekinde istenilen belgeler ile Enstitümüze başvuruda bulunmalıdır.
b) Kurumumuzda staj yapmak isteyen öğrenciler, her yıl internet sitesinden duyurulacak olan staj takvimine göre başvurularını yapmalıdır.
c) Başvurular dilekçe veya kendi eğitim kurumunun başvuru belgesi-yazısı ile yapılmalıdır.
d) Başvuru süresinin bitiminde Enstitümüz tarafından başvuruların değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

3. Başvuruların Değerlendirilmesi
Staj başvurularının değerlendirilmesi Enstitü Müdürlüğü tarafından aşağıdaki şekilde yürütülür.
a) Staj süresi içinde yapılmış başvuruların tamamı Enstitü Müdürlüğü ve staj alanında belirlenecek sorumlu öğretim üye/elemanı tarafından incelenerek karar verilir.
b) Kurum, mesleki gelişimi açısından faydalı olabileceğini düşündüğü donanımlı öğrenciyi/öğrencileri tercih edebilir. Staj başvurusunun değerlendirilmesinde öğrencinin akademik çalışmaları, yabancı dil bilgisi, başvuru sırası, not ortalaması, okul başarı durumu, ikamet şartları dikkate alınacaktır.
c) Staj yapmak için başvuru yapan kişiye veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarına staja ilişkin olumlu veya olumsuz değerlendirme sonucu kurum tarafından e-posta ile bildirilir.

4. Ön Kabul ve Kesin Kayıt
a) Başvurusu kabul edildiği e-posta, telefon ya da yazı ile kendisine bildirilen öğrenci için ön kabul yapılmış sayılır.
b) Başvurusu kabul edilen öğrencilerden eğitim gördükleri kurumları vasıtası ile aşağıdaki belgeler istenir.

1. Stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan, Müdürlüğümüze hitaben yazılmış olan staj tarihi, süresi ve staj yapmasının uygun olduğunu belirtir yazı,
2. Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan alınan fotoğraflı öğrenci belgesi,
3. Sigorta priminin” stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren “SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” Formu,
4. Staj değerlendirme Formu, Staj Defteri,
5. 1 adet vesikalık fotoğraf.

5. Bilgi Edinilmesi Gereken Diğer Konular
1. Öğrencinin staj başvurusu ve kabul edilmesi kendi eğitim kurumunca onaylanmalıdır, başvurusu kendi üniversitesi tarafından uygun görülmeyen öğrencilerin başvurusu iptal edilir.
2. Staj belgeleri (her okul için farklı olabilir) eğitim kurumlarınca kuruma posta ile veya elden kapalı ve ağzı mühürlü zarf içerisinde stajyer öğrenci aracılığı ile gönderilebilir.
3. Belirtilen belgelerden eksik veya usulüne uygun olmayanların başvurusu iptal edilir.
4. Stajın telafisi gerektiği hallerde maddesinde belirtilen “SGK Sigortalı İşe Giriş Belgesi” formu stajyerden tekrar istenir.
5. Okulları tarafından staj belgeleri kuruma ulaştırılan öğrenciler, daha önceki beyanları da kontrol edilerek uygun bulunması halinde kesin kayıtları yapılır.